THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về bộ phim truyền hình Hoa xương rồng

Go down

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về bộ phim truyền hình Hoa xương rồng

Bài gửi by nguyenhanh1975 on Fri Mar 12, 2010 7:52 pm

ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP.HCM TP.HCM, ngày 9 tháng 3 năm 2010
CTY HÀNH TINH XANH

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về bộ phim truyền hình Hoa xương rồng


Kính gửi: Quý anh chị phóng viên, báo Đài

Sau 10 tháng thực hiện, bộ phim truyền hình Hoa xương rồng đã được hoàn tất và sẽ ra mắt khán giả yêu phim.
Cty Hành tinh xanh trân trọng giới thiệu với quý anh chị báo giới về bộ phim truyền hình đặc biệt này:
1. Tên phim: Hoa xương rồng
2. Độ dài: 30 tập
3. Đạo diễn: Lê Dũng – Đỗ Mai Nhất Tuấn (0933.648.063)
4. Biên kịch: Quý Dũng
5. Diễn viên: Khương Thịnh, Phạm Thanh Thảo, Phương Trinh, Thái Thành, Uyên Trinh, Thanh Vy…
6. Thời gian phát sóng: 22 giờ 30, thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật hàng tuần, kênh HTV9, Đài truyền hình TP.HCM từ 25/3/2010
7. Chủ đề: “Hoa xöông roàng” ñöôïc duøng laøm bieåu töôïng cuûa söï vöôït qua nhöõng caïm baãy cuûa chuû nghóa tieâu duøng gaén keát vôùi teä naïn xaõ hoäi, raát gian nan, khoù khaên ñeå trôû thaønh con ngöôøi löông thieän töû teá. Trong boái caûnh TPHCM, ñoâ thò soâi ñoäng nhaát Vieät Nam hieän nay, haøng ngaøy ñang dieãn ra nhöõng côn loác xoaùy loâi keùo khoâng ít ngöôøi trong caùc thaønh phaàn xaõ hoäi vaøo con ñöôøng aên chôi truïy laïc, tröôït daàn vaøo vuõng laày taêm toái vaø ñaùnh maát nhaân caùch. Nhöõng teä naïn nhö nghieän heroin, tình duïc vò thaønh nieân …ñang toûa nhöõng chieác voøi baïch tuoäc nguy hieåm đđến cuộc sống chúng ta hằng ngày, vì vậy khoâng theå chuû quan xem nheï. Khoâng ít ngöôøi, töø giôùi doanh nhaân, vieân chöùc vaên phoøng cho ñeán löùa tuoåi hoïc sinh-sinh vieân, töø ngöôøi laém tieàn cho ñeán bình daân buoân thuùng baùn böng, naèm trong phaïm vi khoáng cheá cuûa heä thoáng “baïch tuoäc” ñeå mua chuoäc, gaøi bẫy và ñe doïa. Lieäu phaùp giaûi quyeát (tö töôûng chuû ñeà cuûa phim) laø söï thoáng nhaát quyeát taâm choáng laïi caùi aùc, vaø saâu saéc hôn nöõa laø vaán ñeà xaây döïng nieàm tin vaøo löông tri, caùi thieän.

8. Tagline: Gập ghềnh đường hoàn lương

9. Nội dung tóm tắt phim: Thoâng troán traïi khi hay tin ñöùa em trai mình (Ñaït) cheát trong tuø do bò baét oan. Ngöôøi baét oan Ñaït laø Vinh, caûnh saùt khu vöïc. Thoâng trôû veà loøng tróu naëng oaùn thuø vaøo chieàu ba möôi teát, Thoâng leùn vaøo nhaø vaø trốn kín trong buoàngï vôùi con dao leâ treân tay. Tieáng cöûa môû laøm Thoâng giaät mình. Meï Thoâng vaøo nhaø chöa kòp ngoài xuoáng thì CSKV Vinh ñaõ noái goùt. Vinh mang ñeán cho nhaø meï Thoâng moät moùn quaø Teát. Thoâng ñònh nhaûy ra traû thuø ñoái vôùi teân ñaïo ñöùc giaû thì anh chôït nghe baø meï ngoài khoùc keå moät mình trong boùng toái vì nghe tin Thoâng troán traïi. Vaø Thoâng ngôõ ngaøng nhaän ra Vinh khoâng heà dính líu ñeán caùi cheát cuûa Ñaït. Ngöôïc laïi, Vinh coøn laø aân nhaân cuûa meï, khi anh em Thoâng - ñöùa tuø toäi, ñöùa vì xì ke maø vong maïng. Con dao rôi ñaùnh xoaûng nhö moät lôøi thuù nhaän. Thoâng ñi thaúng ra phöôøng trình dieän nhöng Vinh khuyeân neân trôû veà aên teát roài haún veà traïi. Thaám thoaét roài ngaøy thaùng lao lyù cuõng qua ñi. Thoâng trôû veà vôùi yù ñònh phuïc thieän. Anh baét ñaàu vôùi chaäu nöôùc vaù xe ñaàu ñöôøng. Ngôõ ñaõ yeân bình, nhöng “caây muoán laëng maø gioù chaúng ngöøng”. A Luõ, moät ñaøn em cuõ cuûa Thoâng ñeán ruû ñi uoáng caø pheâ. Treân ñöôøng haén giöït giaây chuyeàn cuûa moät thieáu nöõ. Vuï cöôùp troùt loït. Thoâng neùn giaän, chôø cho ñeán khi cuøng A Luõ veà ñeán xa caûng Mieàn Taây thì Thoâng döï ñònh baét Luõ giao cho chính quyeàn. A Luõ van xin vaø Thoâng ñoäng loøng tha cho haén. Thoâng chaùn chöôøng quay trôû veà. Moät hoâm ñang ngoài vaù xe thì caûnh saùt aäp ñeán, Thoâng lôù ngôù nhaän ra mình bò gaøi vì coù hôn chuïc teùp heroin trong chieác ruoät xe cuõ maø Thoâng duøng laøm baûng hieäu. Tuy nhieân, coâng lyù vaãn coù moät söùc maïnh rieâng cuûa noù, Thoâng ñöôïc traéng aùn. Nhöng vaãn coøn ñoù nhöõng nghi kî naëng neà cuûa ngöôøi ñôøi. Nhöõng giang hoà trong vuøng tìm ñeán chieâu duï Thoâng trôû laïi, vôùi nhöõng nguoàn thu nhaäp haáp daãn. Trong khi ñoù, gia đình Thông vẫn chưa có dấu hiệu nào đổi thay. Moät laàn ñi laøm veà, Thoâng ñöùng chết lặng khi chứng kiến Thọ còi một tay anh chị cùng mâm vơí Thoâng đang bị hạ nhục . Máu hào hiệp nổi lên, Thông quyết giúp Thọ Còi. Ñaâu ngôø töø ñoù Thoâng laïi ñeo vaøo mình aân oaùn giang hoà. Cuoái cuøng chæ coøn moät loái thoaùt duy nhaát bằng cách Thoâng phaûi tìm đến nhaø Hai Huøng, moät tay cho vay vaø caàm ñoà naëng laõi ñeåû möôïn tieàn. Hai Huøng ñoàng yù keøm theo ñieàu kieän laø Thoâng phaûi ñi ñoøi nôï hoaëc xieát nôï cho gaõ khi caàn. Sau moät hoài suy nghó Thoâng traû laïi tieàn vaø ra veà. Ñeán moät con heûm Thoâng gaëp A Luõ maët ñaày maùu. Hoûi ra, Thoâng bieát ñöôïc chính Hai Huøng ñaõ chæ thò cho Laønh “toác keâ” ñaùnh A luõ vì moät moùn nôï maø Luõ khoâng traû noåi cho y. Thoâng trôû laïi nhaø Hai Huøng hoûi chuyeän thì Hai Huøng ñöa ra sôïi daây chuyeàn maø A Luõ ñaõ aên cöôùp maø Thoâng laø ngöôøi tröïc tieáp tham gia. Tuùng theá, Thoâng ñaønh cuùi ñaàu tröôùc keû maø ngaøy xöa ñaõ töøng van laïy anh tha maïng. Thoâng hiểu ra hầu hết những anh chị đều đang trong vòng kiềm tỏa của Hai Hùng. Trong con ngöôøi Thoâng baét ñaàu giaèng xeù nhöõng yù töôûng chòu nhuïc hay laïi ñaâm cheùm ñeå ñöôïc toân vinh “Thoâng hoaøng ñeá” nhö xöa. Cuoäc hoäi ngoä baát ngôø vôùi Nga ñeán vaù xe, ñaõ laøm chaøng giang hoà bieát yeâu. Nga laø ngöôøi thöôøng xuyeân giuùp ñôõ ñuùng luùc cho gia ñình Thoâng . Baø meï nghe con saép cöôùi vôï beøn ñi may hai chieác aùo môùi, moät cho baø vaø moät cho con trai, vôùi yù ñònh seõ maëc vaøo dòp ñaùm hoûi maø baø nghe Nga vaø Thoâng baøn taùn. Ñeán giai ñoaïn mua saém sính leã thì Nga hieän nguyeân hình laø moät con raén ñoäc quaán chaân Thoâng ñeå thöïc hieän myõ nhaân keá cuûa Hai Huøng. Thoâng ñieân tieát ñònh hoûi toäi Hai Huøng thì bieát ñöôïc moùn tieàn aân tình maø Nga giuùp Thoâng ngaøy tröôùc, vôùi “laõi meï ñeû laõi con” ñaõ leân ñeán haøng chuïc trieäu. Ñeå khoâng mang tieáng baùm vaùy ñaøn baø, Thoâng phaûi ñaàu phuïc Hai Huøng vôùi muïc ñích traû nôï. Cuõng töø ñoù Thoâng bò cuoán trôû veà vôùi vôùi ñöôøng toäi loãi. Nhöõng ñeâm chaën ñöôøng ñoøi nôï gaùi cave hay xieát nôï nhöõng ngöôøi baùn daïo toäi nghieäp ñaõ khieán cho löông tri trong Thoâng böùt röùt khoâng yeân. A Luõ moâi giôùi cho Thoâng gaëp Trieäu Ñaïi, chuû cuûa bar vuõ tröôøng noåi tieáng ñeå nhaän nhieäm vuï phaân phoái thuoác laéc. Nôi ñoù Thoâng quen bieát roài ñem loøng yeâu coâ cashier A Muoäi. Thoâng döùt ñöôõc moái nôï tình cuûa Nga. Trong moät laàn veà khuya, Thoâng chöùng kieán moät caùi cheát thöông taâm : keû bò gieát laø moät thanh nieân, traïc tuoåi Ñaït (em Thoâng), bò cheát thaûm do nôï naàn sau nhöõng laàn thaùc loaïn taïi vuõ tröôøng maø chính anh laø ngöôøi ñaõ tröïc tieáp cung caáp haøng cho gaõ. Trong Thoâng daäy leân moät caâu hoûi lôùn. Seõ coøn bao nhieâu soá phaän giôùi treû lao vaøo cuoäc chôi vaø cheát nhö nhöõng con thieâu thaân ? Thoâng baét daàu nghi ngôø Trieäu Ñaïi ñaõ gieát Ñaït. Thoâng qua A Muoäi , Thoâng tìm ñeán Maõ Phong - moät keû ñaõ töøng laøm coâng vieäc cuûa Thoâng ñang laøm, hieän nay Phong rôi vaøo caûnh nghieän ngaäp chôø cheát do AIDS. Moïi vieäc ñöôïc phôi baøy. Thoâng tìm ñeán CSKV Vinh vaø keå heát moïi söï tình. Vinh ñeà xuaát moät keá hoaïch. Trong ñoù, Thoâng seõ laø ngöôøi ñieàu tra heä thoáng hoaït ñoäng cuûa Trieäu Ñaïi. Baèng con ñöôøng naøy, Thoâng phaùt hieän Trieäu Ñaïi coøn laø ñaàu moái cung caáp treû vò thaønh nieân cho boïn mua daâm. Oan nghieät hôn, beù Phuùc 14 tuoåi, em Thoâng, ñang saép laø naïn nhaân. Keá hoaïch giaûi cöùu beù Phuùc taïi moät khaùch saïn cuûa Trieäu Ñaïi ñöïoc vaïch ra. Ñöôøng daây cuûa Trieäu Ñaïi & Hai Huøng bò boùc saïch vaø chòu söï tröøng phaït cuûa söùc maïnh coâng lyù. Thoâng ñaõ kòp trôû laïi vôùi ñôøi baèng moät cuoäc soáng môùi treân chieác xe baùn xöông roàng. Vôï anh laø A Muoäi. Hai vôï choàng cuøng taàn taûo chaét chiu, khoâng nhöõng theá Thoâng coøn tích cöïc taùc hôïp nhöõng moái löông duyeân cho moät vaøi ñaøn em hoaøn löông.

Số phận Thông sẽ như thế nào? Họ có cứu được bé Phúc không? Thông và A Muội có hạnh phúc bên nhau dài lâu không?

CTY HÀNH TINH XANH
Ghi chú: Nếu cần thêm thông tin hay hình ảnh, xin quý vị vui lòng liên lạc với ……., số điện thoại: ……………
nguyenhanh1975
nguyenhanh1975
Member
Member

Tổng số bài gửi : 20
Age : 31
Đến từ : ha noi
Giới tính :
Tâm trạng :
Điểm thưởng :
0 / 1000 / 100

Registration date : 29/01/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết